Cenník

Výkon činnosti mediátora je podľa §4 ods. 1 zákona č.420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. Náš cenník za mediačné a poradenské činnosti vykonávané v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a platnej legislatívy v SR nájdete v tomto cenníku:

Zahrnuté úkony 1)

 • podanie žiadosti o riešenie sporu mediáciou, 
 • príprava podkladov pre mediačné konanie, 
 • preštudovanie prípadu, 
 • vystavenie plnomocenstva, 
 • napísanie výzvy – oslovenie protistrany, 
 • vyhotovenie záverečnej správy pre iniciátora mediácie v prípade nesúhlasu protistrany s mediáciou na účely ďalšieho súdneho konania, 
 • vypracovanie dohody o začatí mediácie. 

Zahrnuté úkony 2)

 • spísanie mediačnej dohody, 
 • spísanie záverečnej správy, 
 • a iné. 
Poznámky ku cenníku:
 • poskytovateľ nie je platiteľom DPH a teda ceny v cenníku sú konečné, 
 • uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú, resp. začatú hodinu mediačného konania, 
 • okrem odmeny má mediátor právo na úhradu výdajov spojených s mediáciou, najmä úhradu poštovného, telekomunikačných nákladov, cestovného a iných preukázateľných nákladov, 
 • začiatok a skončenie mediácie sa vyznačujú zápisom v Knihe mediácii, okrem toho sa vyznačujú aj v zápisnici/záverečnej správe, ktorá korešponduje s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou, 
 • poplatok za podanie žiadosti o riešenie sporu mediáciou a pred mediačnú činnosť hradí v plnej výške žiadateľ, 
 • ak dôjde k mediácii, poplatky spojené s mediáciou sa fakturujú obom stranám pomerne, t. j. každá strana hradí 1/2 zo sumy vyfakturovanej mediačnou kanceláriou pokiaľ sa strany v dohode o začatí mediácie nedohodli inak, 
 • cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán, 
 • akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda, zápis alebo prehlásenie v plnej moci – pred začatím mediačného konania, 
 • mediačná kancelária do 10 pracovných dní od skončenia mediácie vystaví a zašle osobám zúčastneným na mediácii účtovný doklad – faktúru, 
 • platbu za mediáciu účtuje mediačná kancelária vystavením faktúry, ktorú je možné uhradiť prevodom.