Stránka sa momentálne pripravuje…

mediator poprad

Prečo si vybrať mediátora

Hovorí sa, že na Slovensku sa ľudia radi súdia. Avšak v mnohých krajinách EÚ je mediácia povinným krokom pred začatím samotného súdneho konania. Riešenie sporov mediáciou môže byť rýchlejšou a menej stresujúcou alternatívou.

Ďalšie výhody spojené s mediáciou:

 • Diskrétnosť mediačného konania, 
 • Dobrovoľnosť a ústretovosť t.j. strany sa mediácie zúčastňujú dobrovoľne a môžu z nej kedykoľvek odstúpiť, 
 • Obnova komunikácie a dôvery: mediácia môže pomôcť obnoviť dôveru a komunikáciu medzi účastníkmi, 
 • Rovnoprávnosť: mediácia je postavená na rovnoprávnosti účastníkov, 
 • Odbremenenie súdov. 

O mne: JUDr. Renáta Kucová

Som absolventkou Právnickej fakulty UMB (ročník 2018) a od r. 2022 aj registrovanou mediátorkou pod evidenčným číslom 2102 na Ministerstve spravodlivosti SR. Špecializujem sa na občianske, rodinné a pracovné spory. Pôsobím predovšetkým v Poprade. 

Právne predpisy, podľa ktorých postupujú mediátori

 1. Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov
 2. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 4. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 5. Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
 6. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 337/2011 Z. z. o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s posyktovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
 7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach
 8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)